Medlemslogin

Vedtægter

 Vedtægter for Dansk BrystKirurgisk Selskab (DBKS)

Vedtaget ved generalforsamling 22. maj 2014

§1

Formålet med Dansk Brystkirurgisk Selskab (DBKS) er at samle danske læger med særlig interesse for udredning, behandling og rehabilitering af patienter med mammasygdomme samt udvikling af det dermed forbundne multidisciplinære samarbejde. Selskabet skal virke for fremme af forskning med relation til brystets sygdomme, herunder basal-forskning, klinisk forskning, teknologivurdering og kvalitetssikring. Desuden ønsker selskabet at fremme kendskabet til resultaterne af forskning og undersøgelser af nye behandlingsmetoder ved afholdelse af videnskabelige møder og varetagelse af postgraduat undervisning.

§2

Medlemskab af DBKS kan opnås efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen.

Stk.2

Bestyrelsen kan som ordinære medlemmer optage læger med dansk autorisation.

Stk.3

Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed kan optages:

a. Læger med udenlandsk autorisation og midlertidig dansk autorisation.

b. Videnskabelige og tekniske medarbejdere med akademiske kvalifikationer svarende til lægelig embedseksamen, hvis arbejde har relation til selskabets formålsparagraf.

c. Firmaer med tilknytning til det mastologiske fagområde.

Stk.4

Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan optages efter forslag fra bestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.

Stk.5

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og bliver effektiv førstkommende 1. januar.

Stk.6

Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne. Beslutningen om eksklusion tages op på enten ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk.7

Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i 2 år.

§3

Kontingent for ordinære medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.

Generalforsamlingen kan vedtage at pålægge medlemmerne et ekstraordinært kontingent, hvis emnet har været opført på den udsendte dagsorden.

Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er kontingentfrie.

Ordinære medlemmer, der er fyldt 70 år eller er fratrådt deres stilling p.g.a. alder eller sygdom, er kontingentfrie.

Kontingentet for firmamedlemmer fastsættes efter særlig forhandling mellem bestyrelsen og firmaerne.

Stk.2

Kontingent opkræves via DADL’s registreringsafdeling midt i kalenderåret.

For ordinære medlemskaber opnået i anden halvdel af kalenderåret opkræves først kontingent det efterfølgende år.

For firmamedlemmer opkræves kontingent efter aftale på det tidspunkt, hvor medlemskab opnås.

Stk.3

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

§4

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer (6 inkl. formand ex officio det første år efter nyt formandsvalg). Formanden vælges af generalforsamlingen, jf. stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Under vakance i formandsposten fungerer næstformanden som formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Selskabet forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening.

Bestyrelsen udpeger et af sine medlemmer, som både er speciallæge i kirurgi og medlem af Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) som selskabets repræsentant i DKS, jf. § 6, stk. 2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum tre ordinære medlemmer er til stede.

Stk. 2

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ved stemmeflerhed blandt selskabets ordinære medlemmer. Desuden vælges en suppleant, som deltager i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

Ethvert ordinært medlem af selskabet kan vælges til bestyrelsen.

Mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have speciallægeautorisation i kirurgi og være medlem af DKS. Mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have speciallægeautorisation i plastikkirurgi. Et bestyrelsesmedlem bør være yngre læge/læge i uddannelsesstilling.

Stk. 3

Forslag til bestyrelsesmedlemmer stiles til den siddende bestyrelse og sendes til sekretæren og skal være denne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Hvis antallet af forslag overstiger antallet af ledige bestyrelsespladser, skal der foretages skriftlig afstemning. På hver stemmeseddel må maksimalt opføres et antal navne, som svarer til antallet af ledige bestyrelsespladser.

Stk. 4

Når der er valg af ny formand, vælges denne først og særskilt. Herefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted en gang. Senere nyvalg er muligt.

Afgående formand forbliver tilknyttet bestyrelsen som formand-ex-officio i ét år.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant blandt foreningens medlemmer. Valget gælder for tre år og genvalg kan finde sted.

Nyvalgte medlemmer træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen.

§5

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

Stk. 2

Selskabet holder generalforsamling en gang årligt. Generalforsamlingen skal varsles mindst 6 uger forud. Dagsorden og revideret regnskab fremsendes senest 14 dage forud.

Stk. 3

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  • valg af dirigent
  • formandens beretning
  • kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  • fastlæggelse af kontingent
  • beretning fra udvalg og råd valg til bestyrelse, suppleant og revisor
  • behandling af indkomne forslag
  • eventuelt; herunder kan ikke behandles emner til afstemning

Andre emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen.

Stk.4

Generalforsamlingen vælger dirigent ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 5

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 6 uger efter, at mindst 25 medlemmer over for bestyrelsen har fremsat skriftlig motiveret begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal varsles mindst 14 dage forud.

Stk. 6

Der kan stemmes ved hjælp af fuldmagt, som stiles til bestyrelsen. Fuldmagt fremsendes som brev til sekretæren med datering og personlig underskrift eller som personlig e-mail fra egen mailadresse. Fuldmagten skal være sekretæren i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7

Vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamling, træder umiddelbart i kraft, med mindre andet fremgår af ændringsforslaget.

Stk.8

Sekretæren udsender referat af generalforsamlingen til medlemmerne senest 8 uger efter dens afholdelse.

§6

Selskabet repræsenterer medlemmerne over for tilsvarende udenlandske sammenslutninger under navnet Danish Society of Breast Surgery og vil formidle kontakt til udenlandske søsterselskaber.

Stk. 2

For de af selskabets medlemmer, som samtidig er medlemmer af DKS, fungerer selskabet som fagområde under DKS og repræsenteres i DKS’ bestyrelse ved et af DBKS’ bestyrelsesmedlemmer (jfr. §4, stk. 2).

Stk. 3

Selskabet kan efter opfordring fra DKS og Sundhedsstyrelsen påtage sig at nedsætte stående udvalg efter retningslinjerne angivet i §7.

Stk. 4

Selskabet påtager sig at udpege to medlemmer til DBCG’s bestyrelse som repræsentanter for DKS. Disses funktionstid er 3 år. Genvalg kan finde sted.

§7

Udvalg til afgrænsede opgaver.

Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen nedsætte udvalg til afgrænsede opgaver. Sådanne udvalg kan ligeledes nedsættes, såfremt mindst 25 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen udtrykker ønske herom. Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen.

Selskabets formand eller udvalgets formand aflægger beretning ved generalforsamlingen.

Stk.2

Permanente udvalg.

Udvalgets medlemstal og de specielle interesser, der skal repræsenteres, bestemmes af generalforsamlingen. Medlemmerne vælges enkeltvis på den ordinære generalforsamling ved simpel flertalsbeslutning. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis ønske herom fremsættes. Om nødvendigt kan andre sagkyndige end medlemmer fra DBKS (evt. ikke læger) vælges. Udvalgsmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Udvalget bestemmer selv sin forretningsorden. Udvalgenes formænd aflægger beretning ved generalforsamlingen.

§8

Ændringer af DBKS’ vedtægter kan kun ske på den ordinære generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og hvor mindst 2/3 stemmer for ændringerne.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, i henhold til vedtægternes § 6 stk. 4. Generalforsamlingen kan vedtage med 2/3 stemmers flertal at fravige tidsfristen for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer. Vedtagelse kræver også her 2/3 majoritet.

§9

Selskabets opløsning kan kun finde sted efter vedtagelse på en generalforsamling, på hvis dagsorden den har været opført. Opløsningen er gyldig efter godkendelse med 2/3 majoritet ved urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer. Eventuelle midler ved opløsning af DBKS tilfalder DKS efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.