Medlemslogin

Om DBKS

Efter stiftelsen af DBCG i 1976 er der sket en stigende specialisering indenfor såvel de diagnostiske som de behandlende specialer med hensyn til håndtering af kvinder med brystkræft. Dette har medført en udvikling, hvor antallet af kirurgisk afdelinger, der deltager i behandlingen, vedvarende reduceres, og hvor de involverede kirurger langt overvejende beskæftiger sig med udredning og behandling af lidelser i brystet.

Med den øgede specialisering opstod et behov for et fagligt forum for brystkirurger. Initiativet til at skabe et sådant forum blev taget af brystkirurger fra Herlev Sygehus. I  januar 2003 blev der nedsat en arbejdsgruppe med det kommissorium at fremkomme med vedtægter for et sådant selskab. Arbejdsgruppen bestod af: Esbern Friis, Christen Axelsson, Henrik Flyger, Joan Ravnsbæk, Hanne Galatius, Anne Petersen, Dan Kryh, Hanne Kjeldsen, Ole Muchardt og Jens Peter Garne. Det blev i gruppen diskuteret om man skulle danne et rent mammakirurgisk selskab eller et bredere selskab omfattende alle specialer involveret i diagnostik og behandling af lidelser i brystet

Arbejdsgruppen endte efter fem møder med et forslag til vedtægter for Dansk Mammakirurgisk Selskab (DMKS) med deltagelse af plastikkirurger og med fri adgang for kolleger fra andre specialer til at søge medlemskab, ligesom der blev åbnet for firmamedlemskab.

I vedtægterne blev fastsat, at formanden skulle være mammakirurg, og at der skulle sidde mindst en plastikkirurg i bestyrelsen.

Etableringen af Dansk Mammakirurgisk Selskab skete på en stiftende generalforsamling 28. november 2003. Det første år konstituerede arbejdsgruppen sig som bestyrelse med Esbern Friis som formand. Fra og med generalforsamlingen 2004 er bestyrelsen valgt i henhold til de fastsatte vedtægter.

Foreningen fik oprettet en hjemmeside som t.o.m. 2011 havde Alex Snell Petersen som web-master. Hjemmesiden administreres nu af cand. mag. Christian Rasmussen ansat i brystkirurgisk afdeling i Herlev.

Foreningen skiftede i maj 2014 navn til Dansk Brystkirurgisk Selskab.

Hjemmesiden indeholder en lukket del for medlemmer, indeholdende medlemsfortegnelsen og mulighed for faglig diskussion, og i en åben del forefindes findes bl.a. uddannelseskrav mhp. certificering, ”krav til brystkirurgisk enhed, samt mødereferater, oplysninger om udvalg, bestyrelsen, liste over brystkirurgiske afdelinger og praktiske links.

Foreningens har indtil videre afholdt 2 videnskabelige møder om året. Der er udarbejdet foreskrifter for brystkirurgisk enhed: “Krav til en brystkirurgisk enhed”. Foreningen har indført en certificeringsordning baseret på opnåelse af kompetencer angivet i af selskabet opstillede uddannelseskrav.