Medlemslogin

Formandens beretning 2015

I løbet af 2014 har der været afholdt 2 møder i bestyrelsen, nemlig 27. januar og 14. november.

Som svar på Sundhedsstyrelsens oplæg til Den nye specialeplan har Bestyrelsen bl. a. bakket op om den centralisering, hvor man lægger op til at ændre brystkirurgien fra hovedfunktion til regionsfunktion, og vi har anbefalet, at højst to steder har højt specialiseret funktion – i.e. for store lokalrecidiver og for resektioner, som involverer thorax. Vi opdaterer løbende på selskabets hjemmeside, hvorledes arbejdet med specialeplan og revideret specialebeskrivelse forløber. Formanden afgav beretning fra fagområdet Brystkirurgi ved DKS’ generalforsamling d. 13. november 2014, hvilket også kan ses på hjemmesiden.

Vi arbejder aktuelt med nationale retningslinjer for præoperativ mammografi ved plastikkirurgiske operationer, som medfører vævsresektioner. Vort forslag i en indstilling til SST bliver formentlig et krav om, at der skal foreligge en klinisk mammografi < ½ år forud for plastikkirurgiske brystindgreb på kvinder > 40 år. Endvidere deltager ovl. Susanne Bokman fra Herlev Hospital i arbejdsgruppen om Nationale Kliniske Retningslinier for senfølger efter operation for brystkræft.

Bryst- og plastikkirurg Lena Carstensen fra Ringsted har sammen med flere andre af DBKS’ medlemmer lavet en kortlægning af brugen af onkoplastik i Danmark. Hertil bidrog alle landets brystkirurgiske afdelinger, og resultater er publiceret i artikel, som kan findes på vor hjemmesides nye faneblad, hvor relevante publikationer om brystkirurgiske emner lægges ud, og hvor danske bryst- og plastikkirurger eller brystkirurgiske afdelinger har bidraget.

DBKS’s webredaktør, Christian Jess Mark, er nu også webmaster for DKS, og ved hans hjælp er selskabets hjemmeside opgraderet og forbedret væsentligt og bruges nu til hurtigere at bringe nyheder og anden relevant information til medlemmerne.

Certificeringsudvalget har i 2014 godkendt tre ny kolleger som akkrediterede brystkirurger.

Foreningens afholdt videnskabelige møder i maj og november. Vi havde fået det privilegium at kunne afholde majmødet i sammenhæng med Aarhus Workshop i brystkirurgi, og vi afholdt en session med frie foredrag på højt niveau. Derefter afholdt vi GF, hvo man enstemmigt vedtog en række vedtægtsjusteringer. Bl.a. ændredes navn til DBKS, og vi har nu domænenavnet www.dbks.dk. I forbindelse med DKS’ årsmøde i november 2014 havde vi æren og fornøjelsen af besøg af Per Hall fra Stockholm, som er professor på afdelingen for Medicinsk Epidemiologi og Biostatistik. Han gav et levende og givende indblik i sin forskergruppes mange interessante projekter, bl.a. med mulighederne for at finde ”værktøjer”, der bedre kan forudsige noget om kvinders risiko for brystkræft ud fra bl. a. livsstilsfaktorer, genetiske markører og mammografisk vævstæthed.

Hoveduddannelseskurser i brystkirurgi arrangeres nu af tre af bestyrelsens medlemmer. Kurserne afholdes som endagskurser i februar og i august med hovedvægt på praktisk håndtering af kliniske problemstillinger i skadestuearbejde, i den almene kirurgi og på brystkirurgiske afdelinger. Evalueringer fra de to kurser afholdt i 2014 viste overvældende positiv kritik, men disse gav støtte til, at vi overfor hovedkursusleder har udtrykt anbefaling om, at H-kurserne lægges tidligere i kursisternes speciallægeuddannelse. Nyt fra 2014 er, at der i forbindelse med hoveduddannelse i plastikkirurgi indgår et to-måneders ophold på brystkirurgisk specialafdeling, og at plastikkirurgiske kursister skal tage kurset i brystkirurgi. Uddannelsesudvalget arbejder endvidere med Karrieredagen, som vi ser som et vigtigt rekrutteringsforum.

Bestyrelsen vil arbejde for, at der oprettes hoveduddannelsesforløb i kirurgi med fokus på brystkirurgi, således at der bliver oprettet stillinger med et øget antal måneders brystkirurgi og færre måneders gastrokirurgi. Endelig afsøger vi mulighederne for, at der kan oprettes introstillinger i brystkirurgi.

Bestyrelsen finder dermed, at selskabet igen i år på adskillige fronter har markeret sig tydeligt og positivt.

Niels Bentzon
Formand
Herlev maj 2015

Regnskab 2015