Medlemslogin

Brystkirurgisk enhed

EUSOMA (European society of Breast Cancer Specialists) blev stiftet i 1986. En væsentlig aktivitet har været at udarbejde retningslinjer for udredning og behandling af maligne brystsygdomme. Disse retningslinjer har vundet bred anerkendelse. Således henvises til disse retningslinjer i Sundhedsstyrelsens specialeplan for mammakirurgi. Specialeplanen er under revision, og DBKS giver sammen med DKS høringssvar vedr. brystkirurgiens placering i den nye specialeplan.

Med udgangspunkt i de kirurgisk relevante dele af EUSOMA’s “The requirements of a breast specialist unit” har DBKS udarbejdet retningslinjer for en brystkirurgisk enhed tillempet danske forhold. Den aktuelle udgave udgør en revision af et dokument fra 25. april 2005. DBKS har tidligere opdelt landets brystkirurgiske afdelinger i hhv. større og mindre med relation til forudsætningerne for at uddanne inden for fagområdet brystkirurgi. Udviklingen har medført færre, men større afdelinger, som beskæftiger sig med brystkirurgi. Med indførelsen af certificering, som bygger på opnåede teoretiske og praktiske kompetencer, har selskabet fundet denne inddeling obsolet. For at afdelingen opfylder kravene til fagområdeuddannelse se “Uddannelsesafdelinger”.

Generelle anbefalinger

 1. Der bør være en national koordinering af etablering og fortsat evaluering af brystkirurgiske enheder.
 2. Enheden skal sikre, at der registreres data for kvalitetssikring, som giver mulighed for audit.
 3. En brystkirurgisk enhed skal kunne modtage og behandle alle former for brystkirurgiske sygdomme.
 4. Den brystkirurgiske enhed bør have egne speciallæger og specialiserede sygeplejersker.
 5. Der bør være nedskrevne protokoller for diagnostik og behandling af kirurgiske lidelser i brystet samt for samarbejdet med de øvrige enheder i det tværfaglige team i den samlede brystenhed.

Minimumskrav

 1. En brystkirurgisk afdeling skal have en størrelse, som indebær  håndtering af mindst 150 nydiagnosticerede patienter med brystkræft årligt. Dette er nødvendigt for at vedligeholde de ansatte specialisters viden og kunnen samt sikre en forsvarlig udnyttelse af ressourcer.
 2. Alle overlæger på afdelingen skal have fagområdesuddannelse inden for brystkirurgi.
 3. Hvert medlem af det brystkirurgiske team skal modtage løbende efteruddannelse inden for området. Udgiften til dette bør være indeholdt i den brystkirurgiske enheds budget.
 4. Hver enhed skal ledes af en specialeansvarlig overlæge, som skal være kirurg.
 5. For en enhed med minimumsantallet 150 nydiagnosticerede brystkræft tilfælde skal der foruden den specialeansvarlige være 2 certificerede brystkirurger, der hver forestår mindst 50 brystkræftoperationer årligt. Desuden skal hver kirurg være ansvarlig for hele patientforløbet fra henvisning til afsluttet kontrol.
 6. Hver kirurg skal deltage i mindst en ugentlig tværfaglig konference.
 7. Sygeplejen skal varetages af specialuddannede sygeplejersker.

Kvalitetssikring

 1. Produktionstal og kvalitetsregistrering bør opgøres årligt.
 2. Budgettet skal indeholde mulighed for personaletimer til registrering og indtastning af forud bestemte effektmål, samt udarbejdelse af rapporter.
 3. Udredning og behandling bør foregå efter nedskrevne retningslinjer. Enheden bør indgå i et nationalt samarbejde om udarbejdelse af fælles diagnostisk strategi og behandlingsprotokoller for alle former for kirurgiske brystsygdomme.

Samarbejdende afdelinger

EUSOMA anbefaler, at brystsygdomme behandles af specialister inden for brystkirurgi, onkologi, patologisk anatomi og billeddiagnostisk, der arbejder i teams inden for en samlet Brystenhed. Sådanne enheder findes ikke i Danmark. Her bygger behandlingsstrategien på et nært samarbejde mellem afdelingerne, såkaldte Multidiciplinære teams.

DBKS finder det nødvendigt, at den brystkirurgiske enhed har samme geografiske placering som onkologer (såvel medicinske som stråleterapeuter), patologer og radiologer, der alle betragtes som teammedlemmer.

Desuden finder DBKS det af største vigtighed, at teamet har nem adgang til samarbejde med:

 1. Kliniske fysiologer, der af hensyn til sentinel node diagnostikken bør ligge i nær relation til den brystkirurgiske afdeling,
 2. Genetikere, som varetager rådgivning og udredning af familiær ophobning af brystkræft,
 3. Plastikkirurger: Hvor der er indikation for primær brystrekonstruktion eller mere avancerede onkoplastiske indgreb og i tilfælde af udbredt lokal sygdom. bør den brystkirurgiske enhed kunne tilbyde operation  i samarbejde  med plastikkirurger med særlig interesse for brystrekonstruktion,
 4. Fysiurgisk behandling. Til genoptræning efter operation og behandling af langtidsbivirkninger skal patienterne henvises til fysioterapeuter incl. fysioterapeuter med særlig kompetence i  lymfødembehandling,
 5. Patienterne skal have nem adgang til professionel hjælp med protesetilpasning.

Forskning og uddannelse

Forskning er en vigtig del af uddannelsen af speciallæger. De brystkirurgiske enheder bør deltage i forskning, og deres forskningsaktivitet bør være medbestemmende, når deres egnethed til at modtage læger under uddannelse vurderes. Der bør være afsat midler i afdelingens budget til forskning svarende til ½ overlægestilling og 1 sygeplejerskestilling.
De brystkirurgiske enheder bør deltage i uddannelsen af såvel almen kirurger som specialister inden for fagområdet brystkirurgi. Antallet af uddannelsessøgende skal tilpasses størrelsen af de enkelte afdelinger.